​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ទាក់ទងនឹងរឿងលោក ហ៊ន ដែលជាអ្នកសារពព័ត៌មានមួយ ដែលផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានផេ ក មួយដែលមានឈ្មោះថា «KH Plus News» កំពុងតែទទួលបានប្រជាប្រិយភាពទាក់ទាញយ៉ាងខ្លាំង តាមរយៈសកម្មភាពប្លែកៗ និងការអធិប្បាយព័ត៌មានគួរឲ្យទាក់ទាញ។ហើយកាលពីពេលថ្មីៗនេះលោកហ៊ន បានធ្វើបញ្ចេញសកម្មភាពមួយ ពេលឃោសនាឲ្យក្រុមហ៊ុនស្រា.បៀ.រ ដោយពាក់អាវរហែ.ក រហូតលោក ផែង វណ្ណៈ ចោទជាសំណួរសួរបែបនេះតែម្ដង៖ «មកពី​ខាងណា​សូមបងប្អូន​ជួយ​ប្រាប់​ផង​ លឺថា​អ្នកកាសែត​ ? បេីអ្នកកាសែតមែន​ តេី​នៅ​អង្គភាព​ណា​ ?»

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

យ៉ាងណាលោក ហ៊ន បានចេញវីដេអូ ឆ្លើយតបទៅវិញដោយលើកឡើងថា បើនិយាយពីរឿងធ្វើព័ត៌មាន ចុះទៅយកព័ត៌មាន ពិធីការផ្សេងៗ គឺច្បាស់ការណាស់ មែនស្លៀកពាក់លំៗនោះទេ ហើយការដែលស្លៀកបែបរហែកនោះគឺជាការកម្សាន្ត និងសម្រាប់អ្នកឧបត្ថម្ភប៉ុណ្ណោះ ហើយលោកបានសួរថា នៅពេលដែលលោកគ្មានលុយ អ្នករិះ.គន់នោះ យកលុយឲ្យគាត់មែនទេ?

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ការដែលធ្វើបែបនេះគឺដើម្បីទទួលបានចំណូលតាមរយៈម្ចាស់ឧបត្ថម្ភប៉ុណ្ណោះ ដើម្បីយកប្រាក់ទៅចិញ្ចឹមគ្រួសារ ហើយផេ ក របស់គាត់មិនមែនតែព័ត៌មានមួយមុខទេ គឺពាណិជ្ជកម្មផងដែរ គឺអាចផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មសព្វគ្រប់ដើម្បីទទួលបានចំណូល។ លោកបានបន្ថែមទៀតថាអ្នកដែលវាយតម្លៃត្រឹមតែសម្លៀកបំពាក់ខាងក្រៅ នោះគឺជាមនុស្សដែលអ.ន់បំផុត។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ស្របពេលមានអ្នករិះ.គន់បែបនេះ លោកឧកញ៉ា ភិរម្យ វិចិត្រដារ៉ា ក៏បានបានចេញមុខ ជួយឈឺឆ្អាល លោកហ៊នផងដែរ កាលពីថ្ងៃទី១៤ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១ ដែលបាននិយាយថា ពូ ហ៊ន អើយ ជីវិតគឺជាការតស៊ូ ដោយខ្លឹមសារ លោកឧកញ៉ា ភិរម្យ វិចិត្រដារ៉ា បានសរសេរខ្លឹមសារទាំងស្រុងថា ៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

«ពូហ៊ន អើយ ! ជីវិតគឺជាការតស៊ូ ពេលយើងធ្វើល្អ គឺ មើលមិនឃើញ ពេលមានកំហុស គេជា.ន់ហើយ គាត់ជាមនុស្សល្អតែងតែជួយផ្សាយប្រជាពលរដ្ឋ អត់បាន១រៀល ក៏ទៅដែរ (សូមបន្ថែម បន្តិច បើយើងរិះ.គន់គាត់ផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម វិធីគឺងាយណាស់អោយលុយគាត់ដោ-ះស្រាយជីវភាពទៅ ) ខ្លាចតែបានតារិះ.គន់»