អរគុណសម្រាប់ការស៊ែរចែកបន្ត

​សាន្តប៊ុន​ធឿ​ន​ រឿង២ល្បី ឯកឧត្តមកោះត្រល់ប្ល…ន់លោកជំទាវ ឧកញ៉ា លក់ឡេ-លោកជំទាវ ខុន​លី​ ស៊ីឯណាប្ដឹងប្ដី

សូមទស្សនាវីដេអូ

​សាន្តប៊ុន​ធឿ​ន​ រឿង២ល្បី ឯកឧត្តមកោះត្រល់ប្ល…ន់លោកជំទាវ ឧកញ៉ា លក់ឡេ-លោកជំទាវ ខុន​លី​ ស៊ីឯណាប្ដឹងប្ដី