ឯកឧត្តម​ ជា​ ចំរើន​ បកស្រាយ​ស្ទើរ​ស្រក់ ទឹកភ្នែក រឿង​ ឯកឧត្ដម​ប្លន់ជំទាវ​អ៊ាន​សៀវ​មុី

សូមទស្សនាវីដេអូ

ឯកឧត្តម​ ជា​ ចំរើន​ បកស្រាយ​ស្ទើរ​ស្រក់ ទឹកភ្នែក រឿង​ ឯកឧត្ដម​ប្លន់ជំទាវ​អ៊ាន​សៀវ​មុី