មេតុងទីនស្រស់សង្ហារម្នាក់ បានបោ.កប្រាស់ លុយតុងទីនគេ ចំនួន 40 ម៉ឺនដុ.ល្លារ

សូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោម៖

មេតុងទីនស្រស់សង្ហារម្នាក់ បានបោ.កប្រាស់ លុយតុងទីនគេ ចំនួន 40 ម៉ឺនដុ.ល្លារ