អរគុណសម្រាប់ការស៊ែរចែកបន្ត

ក្តៅ​ៗ​ទុក្ខជាន់ទុក្ខ អាជី ត្រូវបាន បុរសម្នាក់ ជិះ.ឡានបុ. ក.ពីក្រោយ ធ្វើឲ្យអាជី ទ្រាំលែងបាន..

សូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោម៖

ក្តៅ​ៗ​ទុក្ខជាន់ទុក្ខ អាជី ត្រូវបាន បុរសម្នាក់ ជិះ.ឡានបុ. ក.ពីក្រោយ ធ្វើឲ្យអាជី ទ្រាំលែងបាន..