ឆឹម សក្កដា មួយរយះនេះ មិនអាចកាត់ចិត្ត មើលទៅ ដូចមនុស្សគ្មានវិញ្ញាណបន្តបន្ទាប់ ក្រោយ សោភា ប្តូរដៃថែ

~

~

ឆឹម សក្កដា មួយរយះនេះ មិនអាចកាត់ចិត្ត មើលទៅ ដូចមនុស្សគ្មានវិញ្ញាណបន្តបន្ទាប់ ក្រោយ សោភា ប្តូរដៃថែ

~