ក្រោយល្បីល្បាញរូបថត Pre-Wedding ក្នុងទីបញ្ចុះសព បានចែករំលែកតៗគ្នាក្នុងបណ្ដេញសង្គម រហូតអ្នកនិយមលេងអ៊ីនធឺណិត មាន​ការព្រឺក្បាល ព្រឺសម្បុរ ជាពិសេសគឺរូបភាពចុងក្រោយ ដែលថតជាប់​មនុស្ស​ នៅ​ពី​ក្រោយ​កូនកំលោះ​កូនក្រមុំ​ផង​ដែរ។

~

~

ក្រោយល្បីល្បាញរូបថត Pre-Wedding ក្នុងទីបញ្ចុះសព បានចែករំលែកតៗគ្នាក្នុងបណ្ដេញសង្គម រហូតអ្នកនិយមលេងអ៊ីនធឺណិត មាន​ការព្រឺក្បាល ព្រឺសម្បុរ ជាពិសេសគឺរូបភាពចុងក្រោយ ដែលថតជាប់​មនុស្ស​ នៅ​ពី​ក្រោយ​កូនកំលោះ​កូនក្រមុំ​ផង​ដែរ។

~