កាន់តែឡើងកំដៅហើយ ដេត ម៉ាលីណា បង្ហាញមុខអ្នក បញ្ជាឲ្យចាប់ DMLN ខ្លួន និង ប្រតិកម្មខ្លាំងត្រង់ៗទៅ ឌួង ឆាយថា

កាន់តែឡើងកំដៅហើយ ដេត ម៉ាលីណា បង្ហាញមុខអ្នក បញ្ជាឲ្យចាប់ DMLN ខ្លួន និង ប្រតិកម្មខ្លាំងត្រង់ៗទៅ ឌួង ឆាយថា