មិន​គួរ​ឲ្យ​ជឿ​ សិស្សម្នាក់គ្រាន់តែថត​ Selfie ខ្លួនដាក់លក់កម្មវិធីនេះ​សោះ រកបានលុយជាង១​លាន​ដុល្លារ និស្សិតមហាវិទ្យាល័យឥណ្ឌូណេស៊ីម្នាក់ បានក្លាយជាចំណុចនៃការចាប់អាម្មរណ៍បន្ទាប់ពីការធ្វើពាណិជ្ជកម្មនៅលើប្រព័ន្ធឌីជីថល ចំពោះការលក់ថតរូប Selfie របស់ខ្លួន ដោយទទួលបានប្រាក់ច្រើនជាង ១ លានដុល្លារ នៅលើវេទិកាកម្មវិធី NFT។

មិន​គួរ​ឲ្យ​ជឿ​ សិស្សម្នាក់គ្រាន់តែថត​ Selfie ខ្លួនដាក់លក់កម្មវិធីនេះ​សោះ រកបានលុយជាង១​លាន​ដុល្លារ