អរគុណសម្រាប់ការស៊ែរចែកបន្ត

សេចក្តីជូនព័ត៌មាន ស្តីពីការសរុបស្ថានភាពជំងឺកូវីដ-១៩ ក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សម្រាប់ថ្ងៃទី១៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២៖ -ករណីឆ្លងថ្មី ២៣នាក់ (លទ្ធផលបញ្ជាក់ដោយ PCR) -ករណីជាសះស្បើយ ១៣នាក់ -ករណីស្លាប់ ០នាក់ (ក្នុងនេះមិនបានចាក់វ៉ាក់សាំង ០នាក់)

សេចក្តីជូនព័ត៌មាន ស្តីពីការសរុបស្ថានភាពជំងឺកូវីដ-១៩ ក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សម្រាប់ថ្ងៃទី១៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២៖