ក្ដីសុខលើគោក! មុនទៅក្រៅ ខេមរៈ សិរីមន្ត ឱបប្រពន្ធកូនយកហេងមួយសិន ទើបចេញពីផ្ទះរួច

ក្ដីសុខលើគោក! មុនទៅក្រៅ ខេមរៈ សិរីមន្ត ឱបប្រពន្ធកូនយកហេងមួយសិន ទើបចេញពីផ្ទះរួច