អរគុណសម្រាប់ការស៊ែរចែកបន្ត

យូរៗទៅលេងស្រុកម្តង នារីម្នាក់ត្រូវម្តាយណាត់ឱ្យជួបកំលោះជាង ២០ នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃ ព្រោះខ្លាចនាងអត់ប្តី

យូរៗទៅលេងស្រុកម្តង នារីម្នាក់ត្រូវម្តាយណាត់ឱ្យជួបកំលោះជាង ២០ នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃ ព្រោះខ្លាចនាងអត់ប្តី