អត្ថបទល្អ! រឿងនិទ្ទេស A B C D E ត្រូវបំភ្លេចពេលចូលមហាវិទ្យាល័យ គេនិយាយពីពិន្ទុ…

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

• និទ្ទេស A B C D E ត្រូវបំភ្លេចពេលចូលមហាវិទ្យាល័យ គេនិយាយពីពិន្ទុGPA ម្តង
•GPA ត្រូវបំភ្លេចពេលចេញធ្វើការ គេនិយាយពីប្រាក់ខែម្តង

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

•ប្រាក់ខែត្រូវបំភ្លេចទៀតពេលមានគ្រួសារ គេនិយាយពីទ្រព្យសម្បត្តិ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

•ទ្រព្យសម្បត្តិត្រូវបំភ្លេចចោលពេលវ័យចំណាស់ គេនិយាយពីសុខភាពម្ដង

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

•ចុងក្រោយន័យជីវិតត្រូវតាមរកអ្វីឲ្យប្រាកដ??សុំកុំតម្កល់ឬឲ្យតម្លៃរបស់ទាំងនោះខ្ពស់ពេក ធ្វើបានប៉ុណ្ណាយកប៉ុណ្ណឹងទៅ សំខាន់គឺយើងពិតជាបានប្រឹងប្រែងអស់ពីលទ្ធភាព✅​ ជីវិតជៀសមិ​នផុតពីការស្លាប់​ ស្លាប់ទៅហេីយនៅត្រូវវែកញែកអំពេីល្អ​ និងអាក្រក់េដីម្បីជាថ្នូរក្នុងការកេីតជាតិថ្មី​ ចុះហេតុអ្វីពេលដែលនៅរស់ប្រឹងប្រជែងដេីម្បីឈ្នះ​ ប្រឹងប្រៀបធៀបអញល្អជាង​ អញខ្ពស់ជាង​ ប្រឹងជាន់ពន្លិច​ បន្ទោសបង្អាប់ពេលឃេីញគេជោគជ័យឫបានល្អជាងខ្លួន​ ខំប៉ុណ្ណា​ មានប៉ុណ្ណា​ ល្អប៉ុណ្ណា​ អស្ចារ្យប៉ុណ្ណាក៏នៅតែដល់ពេលមួយដូចគ្នា​ ម្លោះហេីយខំតាមលទ្ធភាព​ រៀបផ្លូវជីវិតអោយល្អសមរម្យមិនបាច់លេីសលុបពេក​ បេីមានសំណាងបានលូតទៅមុខខ្ពស់ក៏សប្បាយចិត្តហេីយសាទរទទួល​ តែប្រសិនជាបានមកដោយការខំប្រឹងប្រែងពិតៗ​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ទៀតក៏រឹតតែត្រេកអរដែលខ្លួនយេីងអាចធ្វេីបាន​ ចុងក្រោយត្រូវមេីលថែសុខភាពកាយ​ និងចិត្តអោយបានល្អ​ ចែករំលែកសេចក្តីល្អ​ ធ្វេីល្អចេញពីបេះដូងទោះពេលខ្លះគេមេីលឃេីញល្ងង់តែក៏ល្អជាងឆ្លាតដោយប្រេីការសំដែង​ ជីវិតមនុស្សយេីងមិនអាក្រក់ទាំងអស់ពេក​ ក៏មិនល្អទាំងអស់ពេក​រៀនបេីកចិត្តប្រឈម​ ទទួលយកគឺគ្រប់គ្រាន់ហេីយ​ មិនបាច់តម្រូវម៉ាត់តម្រូវចិត្តអ្នកណាទេ​ សំខាន់យេីងច្បាស់លាស់នឹងគោលដៅខ្លួនឯង​ ធ្វេីដោយសុក្រិត​ ចេញពីការប្រឹងប្រែងពិតៗអាចហៅថាល្អបានហេីយ​ ថ្ងៃមុខយ៉ាងណាមិនទាន់ដឹងទេដឹងតែថាបច្ចុប្បន្នគឺប្រឹងអោយអស់លទ្ធភាព💪🏻💪🏻💪🏻ដួលប៉ុន្មានដងមិនជាបញ្ហា​ តែបញ្ហានៅត្រង់ថាយេីងចង់ងេីបដេីរបន្តឫអត់​ ដរាបណាដង្ហេីមនៅមានគួរតែសាកល្បងអោយដល់ទីបំផុតក៏គ្រាន់ជាងមិនបានធ្វេីអីសោះ​😊😊😊៕​

អត្ថបទចម្លងពីគេខ្លះ​ បន្ថែមខ្លួនឯងខ្លះ​ មិនបានតាំងខ្លួនអ្វីទេគ្រាន់តែទំនេរឆ្លៀតបញ្ចេញគំនិតខ្លះ​ ដេីម្បីដាស់តឿនខ្លួនឯង😉😉
ប្រភព៖Sem Sreyla