ឪពុកចុងរំលោ-ភកូនស្រីពីរនាក់ នាងមានអា-យុ១២ និង១៤ឆ្នាំរយៈពេលជាង៤ឆ្នាំ បែរម្តាយជាអ្នកថតវីដេអូសម្រាប់….

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ឪពុកចុងរំលោ-ភកូនស្រីពីរនាក់ នាងមានអា-យុ១២ និង១៤ឆ្នាំរយៈពេលជាង៤ឆ្នាំ បែរម្តាយជាអ្នកថតវីដេអូសម្រាប់ផលិតខ្សែភាពយន្តល-ក់ទៅវិញ?

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

តើទឹកចិត្តម្តាយ ដែលជាព្រះ របស់កូនជាគំរូល្អរបស់កូនបាត់ទៅឯណា? រឿងរ៉ាវគួរឲ្យសោកសង្វេគបានកើតឡើងទៅលើកុមា-រីពីររូប ដែលមានអា-យុទើបតែ ១២ ឆ្នាំនិង១៤ឆ្នាំ ត្រូវឪពុកចុង ចាប់បង្ខំរំលោភ បង្ខំទុកនៅក្នុងផ្ទះរយៈពេលជាង៤ឆ្នាំ។ មិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះ ម្តាយបង្កើតក៏បានចូលរួម ដោយថតវីដេអូ ពេលដែលប្តីរបស់ខ្លួនចាប់រំលោភកូនបង្កើតរបស់ខ្លួន ដើម្បីផលិតខ្សែភាពយន្តលក់យកប្រាក់ទៀតផង។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជនរងគ្រោះដែលជាកុមា-រីពីររូបខាងលើ ទើបតែមានអា-យុ១២និង១៤ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះត្រូវឪពុកចុង អា-យុ៤២ឆ្នាំ ចំណែកម្តាយអា-យុ៣២ឆ្នាំបង្ខំទុករំលោ-ភជាង៤ឆ្នាំកន្លងមកស្ថិតនៅក្នុងផ្ទះរបស់ជនល្មើ-សស្ថិតនៅឆ្នេរសមុទ្រភាគខាងជើង រដ្ឋQueensland ប្រទេសអូស្ត្រាលី។ ប៉ូលិសបានចាប់ខ្លួនពីរនាក់ប្តីប្រពន្ធចិត្តអប្រិយខាងលើ ក្រោយពេលកូនម្នាក់ក្នុងចំណោមពីរនាក់ បាន និយាយរឿងរ៉ាវប្រាប់មិត្តភ័ក្រ្ត ក្នុងឱកាសដ៏គម្រមួយ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

គូរស្វាមីភរិយាខាងលើ រងការចោទប្រកាន់ពីបទរំលោ-ភបំពានផ្លូវភេ-ទ និងថតវីដេអូទុកធ្វើអាជីវកម្មទៀតផង។ ប្រធានក្រុមស្រាវជ្រាវលោក Dave Miles បានឲ្យដឹងថា « ពីរនាក់ប្តីប្រពន្ធខាងលើ បានរួមដៃគ្នាក្នុងការបៀតបៀនផ្លូវភេ-ទកុមា-រីជាកូនរបស់ខ្លួន។ នៅពេលនេះយើងបន្តស្រាវជ្រាវពីការធ្វើទារុណក-ម្មទៅលើកុមា-រីទាំងពីរនាក់»។ លោកបន្តទៀតថា កុមា-រីទាំងពីររូបត្រូវបានម្តាយបញ្ចុះបញ្ចូល មនោគមន៍វិជ្ជាថា ការធ្វើបែបនេះគឺជារឿងធម្មតា សម្រាប់កុមា-រីទូទៅ មិនមែនជារឿងចំឡែកនៅឡើយ។ ទាំងនោះហើយបានជាកុមា-រីទាំងពីរមិនមានសកម្មភាព តបតវិញ ដោយយល់ថានោះជាសកម្មភាពធម្មតាប៉ុណ្ណោះ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នៅពេលនេះប៉ូលិសកំពុងស្រាវជ្រាវ ថាតើប្តីប្រពន្ធទាំងពីរនាក់ខាងលើ បានលក់ចែកចាយខ្សែអា-ត់វីដេអូស្តីពីការរំលោ-ភកូនស្រីរបស់ខ្លួនឯងនៅក្នុងប្រទេសដែរឬទេ?
សកម្មភាពឪពុកម្តាយបៀតបៀនផ្លូវភេ-ទកូនខ្លួនឯង គឺជាបញ្ហាដ៏ស្មុគ្រស្មាញបំផុតនៅក្នុងសង្គម បច្ចុប្បន្ន ដោយមានករណីជាច្រើនបានកើតឡើងនាពេលកន្លងមក ពិសេសគឺឪពុកចុងចាប់រំលោ-ភកូនដើម ជាដើម៕ ដោយ មែវ សាធី
រូបតំណាង