អរគុណសម្រាប់ការស៊ែរចែកបន្ត

#ព័ត៍មានកំពុងល្បីខ្លំាងនៅវៀតណាមអាណិតណាស់កូនអើយ
– វៀតណាម: ឪពុកចុងចិត្តអប្រិយយកដែកគោលចំនួន 9 ដើម ដំចូលក្បាលកូនស្រីចុងអាយុ 3 ឆ្នំា នឹង ប្រើហឹង្សាធ្ងន់ធ្ងរ 4 ដងហើយ.
– បើតាមចម្លើយសារភាពរបស់ឪពុកចុងបានរៀបរាប់ថាខ្លួនបានប្រើហឹង្សាលើនេះចំនួន 4 ដងហើយ
– លើកទី1: បានយកថ្នំាសម្លាប់សត្វល្អិតឲ្យកូនស្រីនេះផឹក ហើយធ្វើល្បិចថាកូនស្រីពុលទឹកផ្លែឈើ
– លើកទី2: ចាប់កូនស្រីនេះបញ្ច្រកដែកគោលមានក្បាលដូចឆ័ត្រចូលហើយម្តាយនំាទៅពេទ្យទាន់ថាកូនស្រីនេះលេប
– លើកទី3: វ៉ៃកូនស្រីនេះបាក់ដៃ
– លើកទី4: ពេលម្តាយមិននៅចាប់កូនស្រីនេះដំដែកគោល 9 ដើមចូលក្បាល
– ឥឡូវក្មេងស្រីនេះរងរបួសធ្ងន់កំពុងសង្គ្រោះបន្ទាន់នៅមន្ទីរពេទ្យ!

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​