បន្ទាន់ 23 មករា 2022 ហាមភ្លេចខ្លួន អ្នកឆ្លងថ្មី 26នាក់ មាន 219នាក់ សហ- អូមីក្រុង​ Covid in Cambodia.

.

សេចក្តីជូនព័ត៌មាន ស្តីពីការសរុបស្ថានភាពជំងឺកូវីដ-១៩ ក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា សម្រាប់ថ្ងៃទី២២ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២៖ -ករណីឆ្លងថ្មី ២៦នាក់ (លទ្ធផលបញ្ជាក់ដោយ PCR) -ករណីជាសះស្បើយ ១៨នាក់ -ករណីស្លាប់ ០នាក់ (ក្នុងនេះមិនបានចាក់វ៉ាក់សាំង ០នាក់).