ទីបំផុត ក្រុម នាយមាន ចេញមុខសុំទោសទាំងមុខស្លេកស្លាំង ដោយឆ្លើយតបទៅ លោកជំទាវ ហ៊ុនសុីណាតវិញថា.

.

ទីបំផុត ក្រុម នាយមាន ចេញមុខសុំទោសទាំងមុខស្លេកស្លាំង ដោយឆ្លើយតបទៅ លោកជំទាវ ហ៊ុនសុីណាតវិញថា.

.

ទីបំផុត ក្រុម នាយមាន ចេញមុខសុំទោសទាំងមុខស្លេកស្លាំង ដោយឆ្លើយតបទៅ លោកជំទាវ ហ៊ុនសុីណាតវិញថា.