ខេមរៈ សិរីមន្ត និង គ្រួសារ រំភើបចិត្តយ៉ាងខ្លាំង ក្នុងថ្ងៃ គំរប់ខួប ៣ឆ្នាំ ខេមរះ ស្រីពៅ ព្រោះតែមាន.

.

ខេមរៈ សិរីមន្ត និង គ្រួសារ រំភើបចិត្តយ៉ាងខ្លាំង ក្នុងថ្ងៃ គំរប់ខួប ៣ឆ្នាំ ខេមរះ ស្រីពៅ ព្រោះតែមាន…មានអ្នកសិល្បះ អ្នកភូមិ និង អ្នកឧកញ៉ា ឡេង ណាវ៉ាត្រា ខំស្កាត់ពីភ្នំពេញមកចូលរួម.

.

ខេមរៈ សិរីមន្ត និង គ្រួសារ រំភើបចិត្តយ៉ាងខ្លាំង ក្នុងថ្ងៃ គំរប់ខួប ៣ឆ្នាំ ខេមរះ ស្រីពៅ ព្រោះតែមាន…មានអ្នកសិល្បះ អ្នកភូមិ និង អ្នកឧកញ៉ា ឡេង ណាវ៉ាត្រា ខំស្កាត់ពីភ្នំពេញមកចូលរួម.