ហ៊ានម៉េះ ចំការដូងប្រេង និងកៅស៊ូ ខំប្រឹងថែជាង 20ឆ្នាំ របស់ ឧកញ៉ា ម៉ុង ឫទ្ធី ត្រូវគេលួចដុត ដល់ថ្នាក់.

.

ហ៊ានម៉េះ ចំការដូងប្រេង និងកៅស៊ូ ខំប្រឹងថែជាង 20ឆ្នាំ របស់ ឧកញ៉ា ម៉ុង ឫទ្ធី ត្រូវគេលួចដុត ដល់ថ្នាក់លោកបានត្រឹមពោលពាក្យបែបនេះ.

.

ហ៊ានម៉េះ ចំការដូងប្រេង និងកៅស៊ូ ខំប្រឹងថែជាង 20ឆ្នាំ របស់ ឧកញ៉ា ម៉ុង ឫទ្ធី ត្រូវគេលួចដុត ដល់ថ្នាក់លោកបានត្រឹមពោលពាក្យបែបនេះ.