ហួសចិត្តលោកចោរ លួច​​ ៥០០​ក្រវិល​កំប៉ុង​អត់ត្រូវ ចិត្តសឿងនៅ​បន្ត​គាស់​ផ្សង​រក​រង្វាន់​ធំទៀត ចុងក្រោយ.

.

ហួសចិត្តលោកចោរ លួច​​ ៥០០​ក្រវិល​កំប៉ុង​អត់ត្រូវ ចិត្តសឿងនៅ​បន្ត​គាស់​ផ្សង​រក​រង្វាន់​ធំទៀត ចុងក្រោយ.

.

ហួសចិត្តលោកចោរ លួច​​ ៥០០​ក្រវិល​កំប៉ុង​អត់ត្រូវ ចិត្តសឿងនៅ​បន្ត​គាស់​ផ្សង​រក​រង្វាន់​ធំទៀត ចុងក្រោយ.