អរគុណសម្រាប់ការស៊ែរចែកបន្ត

ទន្ទឹមនឹងនេះខ្ញុំសុំអំពាវនាវដល់បងប្អូនពលករ ដែលទេីបនឹងត្រឡប់ពីប្រទេសថៃចូលកម្ពុជា សូមមេត្តាថែរក្សាសុខភាពនឹងដាក់ខ្លួនដោយឡែក ដេីម្បីតាមដានសុខភាព ហេីយជាការចូលរួមទប់ស្កាត់ការចម្លងនានា បន្ថែមទៀតទៅកាន់អ្នកក្បែរខ្លួននិងសហគមន៍ ។