តើកំហុសនរណា!គ្រូ​ស្តីប្រដៅវៃ​សិស្ស​បន្តិចបន្តួច ស្រាប់តែអាណាព្យាបាលប្តឹងទារ២​ពាន់​ដុល្លារ​😥មានអី​សង?

~

~

តើកំហុសនរណា!គ្រូ​ស្តីប្រដៅវៃ​សិស្ស​បន្តិចបន្តួច ស្រាប់តែអាណាព្យាបាលប្តឹងទារ២​ពាន់​ដុល្លារ​😥មានអី​សង?

~

សូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោម៖

~

តើកំហុសនរណា!គ្រូ​ស្តីប្រដៅវៃ​សិស្ស​បន្តិចបន្តួច ស្រាប់តែអាណាព្យាបាលប្តឹងទារ២​ពាន់​ដុល្លារ​😥មានអី​សង?

~