មិនធ្លាប់មានទេស្រុកខ្មែរ! ម៉ូលីកា ប្រកាសរើសបុគ្គលិកឲ្យប្រាក់ខែរហូតដល់ ៦០០០ដុល្លារ ដោយគ្រាន់តែ..

~

~

មិនធ្លាប់មានទេស្រុកខ្មែរ! ម៉ូលីកា ប្រកាសរើសបុគ្គលិកឲ្យប្រាក់ខែរហូតដល់ ៦០០០ដុល្លារ ដោយគ្រាន់តែ..

~

សូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោម៖

~

មិនធ្លាប់មានទេស្រុកខ្មែរ! ម៉ូលីកា ប្រកាសរើសបុគ្គលិកឲ្យប្រាក់ខែរហូតដល់ ៦០០០ដុល្លារ ដោយគ្រាន់តែ..

~