មានន័យណាស់!ឧ.គិត ម៉េង ពោលពាក្យផ្អែមល្ហែម កក់ក្ដៅបំផុត ជូនពរខួបកំណើតភរិយា ស្តាប់ហើយស្រក់ទឹកភ្នែក..

~

~

មានន័យណាស់!ឧ.គិត ម៉េង ពោលពាក្យផ្អែមល្ហែម កក់ក្ដៅបំផុត ជូនពរខួបកំណើតភរិយា ស្តាប់ហើយស្រក់ទឹកភ្នែក..

~

សូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោម៖

~

មានន័យណាស់!ឧ.គិត ម៉េង ពោលពាក្យផ្អែមល្ហែម កក់ក្ដៅបំផុត ជូនពរខួបកំណើតភរិយា ស្តាប់ហើយស្រក់ទឹកភ្នែក..

~