ញ៉ាក់សាច់ ខួបអាពាហ៍ពិពាហ៍ ២២ឆ្នាំរបស់អ្នកនាង កាឆយ លេចមុខ ចែដាណា ជំទាវ ហ៊ុន សុីណាត និងតារាល្បីៗ..

~

~

ញ៉ាក់សាច់ ខួបអាពាហ៍ពិពាហ៍ ២២ឆ្នាំរបស់អ្នកនាង កាឆយ លេចមុខ ចែដាណា ជំទាវ ហ៊ុន សុីណាត និងតារាល្បីៗ..

~

សូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោម៖

~

ញ៉ាក់សាច់ ខួបអាពាហ៍ពិពាហ៍ ២២ឆ្នាំរបស់អ្នកនាង កាឆយ លេចមុខ ចែដាណា ជំទាវ ហ៊ុន សុីណាត និងតារាល្បីៗ..

~