ក្ដៅៗ!តួអង្គ ស៊ុន អូខុង ឆ្នាំ ១៩៩៦ ត្រូវប៉ូ.លី.ស ចា.ប់ខ្លួនបន្ទាប់ពីចោតប្រកាន់ពីបទ…

~

~

ក្ដៅៗ!តួអង្គ ស៊ុន អូខុង ឆ្នាំ ១៩៩៦ ត្រូវប៉ូ.លី.ស ចា.ប់ខ្លួនបន្ទាប់ពីចោតប្រកាន់ពីបទ…

~

សូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោម៖

~

ក្ដៅៗ!តួអង្គ ស៊ុន អូខុង ឆ្នាំ ១៩៩៦ ត្រូវប៉ូ.លី.ស ចា.ប់ខ្លួនបន្ទាប់ពីចោតប្រកាន់ពីបទ…

~