ញ៉ាក់សាច់! មហាសេដ្ឋីក្មេងជាងគេលើលោកអាយុត្រឹម ៩ ឆ្នាំ មានផ្ទះ យន្តហោះ វីឡានិងឡានទំនើបផ្ទាល់ខ្លួន..

~

~

ញ៉ាក់សាច់! មហាសេដ្ឋីក្មេងជាងគេលើលោកអាយុត្រឹម ៩ ឆ្នាំ មានផ្ទះ យន្តហោះ វីឡានិងឡានទំនើបផ្ទាល់ខ្លួន..

~

សូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោម៖

~

ញ៉ាក់សាច់! មហាសេដ្ឋីក្មេងជាងគេលើលោកអាយុត្រឹម ៩ ឆ្នាំ មានផ្ទះ យន្តហោះ វីឡានិងឡានទំនើបផ្ទាល់ខ្លួន..

~