​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

យោងតាមគណនីហ្វេសប៊ុក «អមរិន្ទ អមរា សំណព្វចិត្ត» បានបង្ហោះថា៖«ជីវិតអាពាហ៍ពិពាហ៍(នាងខ្ញុំសូម រៀប រាប់ តែការពិតប៉ុន្នោះ)គ្រាន់តែសំរាប់បង ប្អូនពិចារណាទេ..!-ឈ្មោះ ជី វណ្ណាត ជាអ្នកធ្លាប់ បួស អស់រយៈ ពេល 13វស្សា(ដោយយល់ ដូច្នេះ ម្ដាយខ្ញុំក៏លើក អោយ)-នាងខ្ញុំនិង ឈ្មោះជីវណ្ណាត រៀបការ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

កាលពីថ្ងៃទី 09/11/2016-ក្រោយពីរៀប ការរួចគា ត់បាន ចូលមករស់នៅក្នុងផ្ទះម្ដាយ របស់ខ្ញុំ ដោយមា នក្ដីសុខ បំផុត មិនដែលមា នបញ្ហអ្វីកើត ក្នុងគ្រួសារឡើយ ម្តាយខ្ញុំ ផ្គត់ផ្គង់ គាត់ ណាស់ ទាំងបាយ អង្ករ ទាំងថ្លៃទឹក-ភ្លើង -ល- ម្ដាយខ្ញុំមិនទា មទារ ពីកូនឡើយ គឺ គាត់ជាអ្នក ចាត់ចែង។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ហើយទង្វើដែលគាត់ធ្វើដាក់ខ្ញុំ ក៏ល្អ ធ្វើអោយខ្ញុំ ម្ដាយខ្ញុំ និងសាច់ញាត្តិខ្ញុំស្រឡាញ់ គាត់គ្រប់គ្នា។-មិនយូរប៉ុន្មាន ជីវណ្ណាត បានបង្ហាញពី សណ្ដាណ របស់ខ្លួន បន្ដិចម្ដងៗ ដោយគាត់ មិនសូវព្យា យាមសង្វាត ឬ ចាប់អារម្មណ៏ យកចិត្តទុក ដាក់លើ ការងារឡើយ ទាំងការងារខាង ក្រៅ និងការងារក្នុងផ្ទះ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជីវណ្ណាត បានបាត់បង់ការងារ មួយរយៈធំ(ពី3-ទៅ6ខែ)ច្រើនលើក ច្រើនសារ ធ្វើការមិនជាប់ លាប់ ធ្វើអោយ នាងខ្ញុំពិបាកចិត្តពន់ ពេក ដោយបង្គោ លគ្រួសារមិ នរឹង មាំ នាងខ្ញុំក៏ស្ដីថា មួយដង ជាពីរដង ហើយគាត់មា នការអ ន់ចិត្តខឹ ងសម្បារជាមួយ ខ្ញុំច្រើនដែរ តែចេះតែបន្តចាប់ ដៃគ្នារហូតមក។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ចំណែកឯគាត់គិត តែដើរបាត់ៗ ព្រឹកបាត់ ព្រលប់ចូល ចេញម៉ូតូម្នាក់មួយ ដូចយើងអ្នកធ្វើការ ដែរហើយខ្ញុំក៏មិន ដែលមាត់ប្រាប់ម៉ាក់ដែរ ដោយបំណង ចង់អោយគាត់ព្យាយាមស្វែង រកការងារធ្វើថ្មីនិងទុកពេលអោយ លំហែរខួរក្បាលមួុយរយ: ដោយរ៉ាប់រង តែម្នាក់ឯង។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ហើយចណ្លោះពេលគ្មានការងារ ធ្វើនេះជី វណ្ណាត មិនដែលនៅផ្ទះជួយមើ លការខុសត្រូវផ្ទះជួល របស់ ម្ដាយខ្ញុំមានពីរ កន្លែងឡើយ។-ថ្ងៃទី27/09/2017 ខ្ញុំប្រសូត្រ បានកូនប្រុសម្នាក់ឈ្មោះថា អមរិន្ទ ដ៏ស្រស់ស្អាតម្នាក់ ដោយគ្មាន វត្តមានប្តី នៅក្បែរឡើយ ព្រោះគាត់ជាប់ ធ្វើការ តែមុននឹងខ្ញុំទៅពេទ្យបា នប្រាប់គា ត់ដែរថាខ្ញុំឈឺពោះ(ហើយពេ ល ពរផ្ទៃកូនប្រុស ខ្ញុំក៏ខ្ញុំជិះម៉ូតូទៅធ្វើការខ្លួនឯង ដែរ រហូតដល់ កៀកថ្ងៃកើត)។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ហើយមានតែ ម្ដាយនិងពូនៅរង់ចាំរហូតកើតហើយ រួចរាល់ បានមិនឃើញប្តីខ្ញុំក៏ខ លប្រាប់ប្តី។-កូនប្រុសខ្ញុំកើតបាន កន្លះខែជាង ស្រាប់តែ មានរឿងកើត ឡើង មានបុរសម្នាក់ ខលមកប្រាប់ម្ដាយ ខ្ញុំថា កូនប្រសារគាត់លួ ចសា ហាយស្មន់ជាមួយប្រពន្ធគេ ចូលផ្ទះសំណាក់នៅពេលថ្ងៃ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដោយដឹងដំណឹង ហើយខ្ញុំក៏គិតពិ ចារណាទាំ ងឈឺចាប់ ហើយដោយ ហេតុថាស្រឡាញ់គាត់ ជឿជាក់លើ គាត់ ខ្ញុំក៏សំរេ ចចិត្តហៅចាស់ទុំម កធ្វើសាក្សីអោយ គាត់សា រភាព។ ពេលនោះ គាត់ប្រកែក ថាគ្មាន។(ក៏ចប់រឿងទីមួយ)-កូនប្រុសខ្ញុំបានពីរឆ្នាំ យើងក៏មានកូន មួយទៀត ពេលនេះជាពេល ដែលខ្ញុំលំបា កបំផុត មានកូនក្នុងពោះផង កូនប្រុសតូចផង ប្តីអ ត់ការងា រធ្វើផង ខណៈពេល នេះ គាត់អោយខ្ញុំជិះ ម៉ូតូទៅធ្វើកា រខ្លួនឯងទៀត។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

តើបន្ទុកខ្ញុំធ្ងន់ប៉ុណ្ណា តើខ្ញុំព្រួយចិត្តប៉ុណ្ណា មិននឹកស្មានថាប្ដីគ្មានការ ងារធ្វើ ហើយហ៊ានសន្យា នឹងខ្ញុំថាគាត់នឹងរ៉ាប់រង បង់លោះ ផ្ទះ បាន ទៀតសោះ (ដោយ ចិត្តស្រឡាញ់និងជឿជាក់ លើប្តីពេកក៏ យល់ព្រម តាមប្តីទាំងអស់ ហើយបាន លក់គ្រឿងអង្ការ ក្រោយ រៀបការ មានម្តាយខ្ញុំច ង់ដៃ និងខ្ញុំខំសន្សំលុយ ទិញ បូ ក ទាំងប្រាក់នៅស ល់មួយចំ នួនទៀត យក ទៅអោ យថ្លៃផ្ទះ10%)។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដល់ជិតឆ្លង ទន្លេខ្ញុំក៏អង្វគាត់ អោយឌុប ទៅធ្វើការដោយ សារពិបាក ជិះម៉ូតូខ្លួនឯងពេក គាត់ក៏ សន្យាថាចាំ ដាច់ខែ ដល់ដាច់ខែគាត់ ថាចាំស្អែក ហើយដល់ពេលគា ត់សំរេ ចចិត្តឌុបខ្ញុំមកធ្វើការ ពេលចេញទៅផ្ទះវិញ គាត់ក៏ខលប្រាប់អោយជិះកង់ បីមកផ្ទះមកគាត់មានធុរៈការងារ ហើយរំលងមួយថ្ងៃ គាត់ឌុប មកធ្វើការតែមិនឃើញមកយកខ្ញុំទៅផ្ទះវិញ ខលទៅក៏មិនចូល ខលមកក៏មិនឃើញ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ខ្ញុំអង្គុយចាំគាត់ខាងក្រោយធនាគារ អស់ជាងពីរម៉ោង ថ្ងៃនេះភ្លៀងទៀត ក៏សំរេចចិត្តហៅ កង់បីជិះទៅផ្ទះ ហើយយំតាមផ្លូវមក ខ្ញុំគិតសព្វគ្រប់ ស្រាប់តែគាត់យកលេខគេខលមកខ្ញុំថាគាត់ ភ្លេចមកយកខ្ញុំ គាត់ទៅ ដល់ផ្ទះលេងជាមួយកូន តែម៉ូតូខ្ញុំ នៅផ្ទះតើ ម៉េចបានគាត់ មិនចាប់អារម្មណ៍..?​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ហើយយប់នោះយើង ឈ្លោះគ្នាខ្លាំង គាត់ចង់លែ ងលះខ្ញុំពេលនោះម្ដងហើយ តែខ្ញុំឆ្អែត ពេកនិយាយថា ចាំខ្ញុំកើត កូនរួចចាំលែងគ្នា។ រហូតដល់ ថ្ងៃប្រសូត្រកូនទី2 ខ្ញុំទន់ខ្លួន អស់កំលាំង គឺយើងគ្មានលុ យមួយរៀលដើម្បីសម្រា លកូនឡើយ មាន តែ លុយខ្ញុំ100$ បានកក់បន្ទប់ទុក សម្រាលតាំងពីយូរហើយ នៅគ្លីនិចលុច្យ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

តើចិត្តស្រីណាមួយ ដែលមិនឈឺចាប់ ប្តីមិនខិតខំ ដើ ម្បី ប្រពន្ធឆ្លងទន្លេ បែបនេះ។ នៅថ្ងៃចេញពីពេទ្យ គឺគាត់ ដាច់ចិត្តខ្ចីលុយបងប្អូននៅស្រុក យកម កអោយថ្លៃពេទ្យដល់ពេល គេដេញទើប យើងបានទទួុលលុយមកបង់។-ថ្ងៃទី05/09/2019 ខ្ញុំកើតកូនស្រីទី2 បាន1ខែបែ កធ្លាយ រឿងអកុសល្យប្តីខ្ញុំ កុហក ថារកការងារ ធ្វើបានហើយ តាមការពិត គាត់ដើរបាត់ៗពីផ្ទះ ដូចធ្វើការ ហើយដល់ ខែខ្ចីលុយគេ អោយខ្ញុំសោះ(តែខ្ញុំមិនទាន់ដឹងការពិតទេ)។ដោយមិនអស់ចិត្ត ខ្ញុំខំលួង គាត់អោយប្រាប់ការពិត ម្ដងហើយម្ដងទៀត សួរពេលថ្ងៃម្ដងមិនប្រាប់ការពិត ក៏គិតថាសួរពេលក្រោកពីរគេង ក្រែងប្រាប់ការពិត តែផ្ទុយទៅវិញគាត់កុហកខ្ញុំមិនព្រិចភ្នែកទេ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្រោយមកបាត់ ចិញ្ចៀនរៀបការរបស់គាត់ មួយវង់ដែលគាត់ ធ្លាប់ ពាក់និងបាត់ចិញ្ចៀនបងគាត់ចងដៃ មួយវង់ទៀត ខ្ញុំមិនដែលចាប់អា រម្មណ៏សោះ ទើបតែម៉ាក់សួរ ខ្ញុំថាចិញ្ចៀនប្តីកូនឯង ម៉េចមិនដែលឃើញពាក់ ទើបខ្ញុំហៅសួរ គាត់ឆ្លើយថា យកលក់យូរហើយ ពុទ្ធោ….ចិញ្ចៀនរៀបការហ៊ានយកលក់ទាំងដែលខ្ញុំធ្លាប់ប្រាប់ថា កុំលក់ណាចិញ្វៀនយើងរៀបការ ទោះយ៉ាងណាក៏ទុកដែរ ចាំមានលុយទិញថ្មីអាល្អ ចាំលក់អាចាស់​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

គាត់ស្ដាប់បានហើយថាខ្ញុំប្រាប់ដូច្នេះ ហេតុអីនៅតែលក់ទៀត….?-ដល់ថ្ងៃទី16/10/2019 អមរាទើបកើតបាន1ខែ10ថ្ងៃ ខ្ញុំចង់អោយចាស់ទុំមកសួរគាត់រឿងធ្វើការឬអត់ បើធ្វើប្រាប់ អោយត្រង់ពិតជាធ្វើ បើមិនធ្វើប្រាប់ថាមិនធ្វើទៅ គ្មាន នរណាគេធ្វើអីទេ ព្រោះដើម្បីគិតរកវិធី ដោះស្រាយបន្តទៀត។ តែផ្ទុយទៅវិញ ពេលយាយ សួរនាំ គាត់ឆ្លើយបំពានរហូត ថាធ្វើការតែ រហូតមក មិនបានខ្ចីលុយនរណា យកមកទេ ហើយធ្វើចរិត ខឹង សម្បារនឹងខ្ញុំដែលខ លទៅប្រាប់ ម៉ែក្មេកខ្ញុំ នៅស្រុកពីរឿងនេះ ​​ធ្វើអោយគាត់ឈឺ …..!​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

(ខ្ញុំប្រាប់ម៉ែក្មេកលើកទីមួយទេ ពីមុនមកគាត់អត់ ការងារធ្វើច្រើនលើកច្រើនសារ ហើយមានបញ្ហាអី ក៏ខ្ញុំមិនដែលប្រាប់ម៉ែក្មេកដែរ ព្រោះដឹងថា គាត់ឈឺ ខ្លាចគា ត់ពិបាកចិត្ត។តែម្ដងនេះមិនអា ចទ្រាំមិនអោ យម៉ែក្មេក ដឹងទៀតទេ ព្រោះរឿងនេះកាន់តែយ៉ាប់ទៅៗហើយ)។ក្រោយពេលគា ត់នៅតែប្រកែក យ៉ាងខ្លាំងដូច្នេះ ខ្ញុំបានយំហើយ និយាយថា ប្តីប្រពន្ធ បើមិនស្មោះត្រង់នឹងគ្នាទេ មិនអាចរស់នៅជាមួយគ្នាបានទេ ហើយខ្ញុំក៏អស់ចិត្តដែរ ព្រោះគាត់ភូតភរខ្ញុំ និងប៉ះពាល់ផ្លូវចិត្តខ្ញុំច្រើនណាស់។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លឺដូច្នោះគាត់ក្រោក ឈរភ្លាមហើយនិយាយថា លែងគ្នាទៅអញ្ចឹង ហើយគាត់ថា គាត់ទទួលខុសត្រូវ ចាំគាត់ ជួយចិញ្ចឹមកូន។ហើយយាយខ្ញុំគាត់ខំឃាត់ខ្លាំងណាស់ តែគាត់មិនស្តាប់ បានតែថ្វាយបង្គុំយាយ ហើយប្រមូលខោអាវ មួយវ៉ាលី រួចបើក ម៉ូតូចេញទៅទាំងយប់ម៉ោង 9:00នាទី។ចាប់តាំងពីពេល នោះមកគាត់ឈ ប់ទាក់ទ ងមកខ្ញុំ ខ្ញុំក៏ឈ ប់ទាក់ទង ទៅគាត់ ដោយសារឆ្អែតចិត្ត។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

តែខ្ញុំនៅតែរង់ចាំមើលថាថ្ងៃណាទើ បគាត់កែរប្រែកំ ហុស ខ្ញុំទុកឱកាស អោយគាត់មួ យខែហើយ មួយខែទៀត រហូតដល់ 3ខែ ខ្ញុំគិតថាគេបែប មិនមកវិញទេ ទើបអស់ចិត្ត ក៏សំរេចចិត្តថាហៅ មកលែងលះគ្នាអោយដាច់ ស្រេចកុំអោយ នៅតែគិ តពីគាត់ ហើយក៏មិន ចង់រង់ចាំគាត់ទៀតដែរ ព្រោះគាត់ផ្ញើសារ មកថា សង្ឃឹមថាថ្ងៃណាមួយ យើងនឹង ជួបគ្នាវិញ គ្រាន់តែ ឃើញពាក្យនេះភ្លាម ហួសចិត្តតែម្ដង​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

កោតចិត្តគាត់សរសេរមករួច ពេលខ្ញុំនៅជាមួយ គាត់ខ្ញុំចង់ អោយគាត់ល្អណាស់ បែរគាត់ មិនស្តាប់ ហើយរត់ចោ លខ្ញុំទាំងកូនខ្ចីអោយខ្ញុំវេទនា ម្នាក់ឯង ដើរក្រៅអស់ចិត្តហើយច ង់ជួប គ្នាវិញទៀត។ បន្តមកទៀតខ្ញុំទៅផ្ទះមេភូមិដាក់បណ្ដឹង លែងលះគ្នារួចមេភូមិខល ទៅគាត់សួរនាំ ប្រហែលប្រាំនាទី និងសន្យានឹងគាត់ថា ចាំមេភូមិជួយសំរួលរឿងអោយ មកផ្ទះវិញមក តែគាត់ចចេសថា មួយឆ្នាំទៀតទើបគាត់ចូលផ្ទះ.. ពុទ្ធោ…. តើប្រពន្ធឯណាដែលប្តីរត់ចោលមួយឆ្នាំហើយ ទ្រាំយកវិញនោះ បើចេញទៅធ្វើជំនួញដោយ ត្រឹមត្រូវ មិនមានបញ្ហាប្រហែលអាចចាំទទួលយកវិញ តែនេះមិនមែនទេ…។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដល់តែគាត់មិនមកអញ្ចឹងខ្ញុំក៏សំរេច ចិត្តខលទៅគាត់សួុរថានៅ ឯណាគាត់ថានៅវត្តឧណ្ណាឡោម ខ្ញុំព្យាយា មលួងគាត់អោយមកលែង លះស្របច្បាប់នៅតុលាការតែម្តង ដោយ អោយទៅ តែខ្លួន មិនទាមទារ សំណង និងមិនទា មទារអាហារកិច្ចចិញ្ចឹមកូនទេ ហើយមានសិទ្ធយកប្រពន្ធថ្មីបាន ពេលនោះគាត់ឆ្លើយថា យកប្រពន្ធថ្មីមកធ្វើអីទៀត…!?ក្រោយមកផ្តិតមេដៃបានមួយរយៈ គាត់ឆាតមកខ្ញុំថាសុំខ្ចីលុយ1,100$ ត្រូវការចាំបាច់ណាស់ផ្ទាល់ខ្លួន តែដោយអាណិតនិងគិតថាគាត់នៅវត្តមិនមានអ្វីធ្វើទេ វរៗ មានគេទារបំណុលហើយខ្លាចគេវា យគាត់ ក៏ផ្ញើអោយ300$ នេះដោយ សារខ្ញុំមានតែប៉ុណ្ណឹង ហើយប្រាប់ថាមិនបាច់សងវិញទេ (នេះហើយទឹកចិត្តខ្ញុំ)។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

តាំងតែពីគាត់ចេញទៅដល់សព្វថ្ងៃនេះ គាត់មិនដែលខលសួរសុខ ទុកប្រពន្ធកូនសូម្បីមួយម៉ាត់ ហើយលុយក៏មិនដែលផ្ញើមកជួយ ចិញ្ចឹមកូនបានមួយរយរៀលដែរ។-ដល់ថ្ងៃតុលាការកោះហៅទៅផ្តិតមេដៃបានពីរថ្ងៃ តែមិនទាន់ចេញសាលក្រមសំរេច ថាលែងលះគ្នាទេ…… ខ្ញុំសាកចូលមើលឆាតគាត់តាំងពីយូរមិនមើលទេខ្ញុំត្រង់ណាស់ ដល់តែមើល ពុទ្ធោ…. បានឃើញការពិតទាំងអស់ គាត់មានស្រីមែន ហើយរស់នៅជាមួុយគ្នាយូរហើយនៅ ផ្ទះជួលនៅបែកចាន…សព្វថ្ងៃនេះគេហៅប្រពន្ធពេញមាត់ ទៅស្រុកស្រីនោះ ទៅដើរលេងតាមខេត្ត ហើយផឹ កសុី ស ប្បាយ ជាពិសេស គឺខ្ចីលុយគេគ្រប់គ្នា និងសុំលុយ មិត្តភក្តិដែ លធ្លាប់រាប់អាន គ្រប់គ្នា ហើយនរណាមិនអោ យវានិយាយ ដើមគេប្រា ប់មិត្តភក្ត័ស្លា ប់ រស់របស់ វាទៀត។ ប្តីខ្ញុំដល់ម្លឹង….?​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ឃើញហើយលឺហើយ តែខ្ញុំសម្ងំយំម្នាក់ឯង ហើយនៅស្ងៀមមិនធ្វើអ្វីទាំងអស់….!ដល់ពេលដែលទឹកដោះគោកូនអស់ ស្រប ពេលគ្មានលុយផងក៏ឆាត ប្រាប់គាត់ថា លុយ អង្កាល់ស ងព្រោះកូនតូចៗច្រើនណាស់គ្មានលុយ ទិញទឹកដោះគោអោ យកូនទេ..? គេមើលឆាតហើយមិនតប ហើយឆាតម្តងទៀត នៅតែមិនតប ខ្ញុំផ្ញើរូបវានឹងស្រីនោះ ហើយប្រាប់ថា បើនៅតែមិនអើពើទៀតប្រយត្ន័ល្បី…. វាបែរជាថាគ្មាន លុយហើយប្រាប់ អាមិត្តស្លា ប់រស់វាអោយបង្ហោះសារ គំរា មគំ ហែ ងខ្ញុំទៀត។ទើបខ្ញុំខលហៅវាអោយមកដោះស្រាយ ហើយបង្ហោះហៅវាអោយមកដោះស្រាយ តែវានៅតែផ្គើនរហូត។

មកដល់ពេលនេះលុយខ្ចីខ្ញុំមួយខែហើយមិនទាន់សងទៀត………… ហើយដីការលែងក៏មិនទាន់លែង ដាច់ស្រេចផង តើបងប្អូនយល់ថាវាធ្វើនេះត្រូវឬទេ…?????ដល់ម្ដាយខ្ញុំឆាតទៅវាស្តីប្រដៅវា តិចតួចវាបែរនិយាយពាក្យគំរា មម្តា យខ្ញុំថា៖ វាអស់ការគោរពម្ដាយខ្ញុំហើយ បើនៅតែជេរវាទៀតកុំថាវាឈ្លើយ…..យី.. អាក្រពើរង្វេងបឹងនេះ ក្រែងវាដឹងចិត្តម្ដាយខ្ញុំហើយថា ពីមុនមកម្ដាយខ្ញុំស្រឡា ញ់វានិងផ្គត់ផ្គង់និងចិញ្ចឹមបាយទឹកអោយលុយវា យ៉ាងណា ហើយជួយមើលកូនអោយវាទៀត…

ហេតុអីបានគាត់ទើប តែជេរថា អោយវា….? ដោយសារអ្វី គឺដោយសារតែក្បាលវា នឹងធ្វើបាបប្រពន្ធ ចោលប្រពន្ធចោ លកូនទៅមានស្រី ទើបគាត់ជេ រពីមុនមក ម្តាយខ្ញុំគាត់មិន ដែលជេរស្តីវាទាល់តែសោះ ទើបវាបានចិត្តហ៊ានប កក្បាលម ករកខាំម្ដាយខ្ញុំវិញទៀត….?????​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សូមបងប្អូនជួយពិចារណាផង ហើយចំណាំមុខវាទុកផង វា បោកប្រាស់គេច្រើនណាស់រួ មទាំងបងប្អូនវាទៀតដើម្បីយ កលុយទៅអោយស្រីសំ ផឹង ហើយ មានធៀប ការវាហៅភ្ញៀវទៀត តែមិនដា ក់ឈ្មោះពិតទេ វាដា ក់ឈ្មោះថ្មី #សេងវិជ្ជាវុទ្ធ ធៀបនេះ តាំងពីថ្ងៃទី06/02 /2020 មកម្ល៉េះ…!!!បើឃើញវានៅ ទីណាសូមបងប្អូនជួយខ លប្រាប់ខ្ញុំផង 016 578 278 ព្រោះវា ត្រូវចូលខ្លួនមកដោះស្រាយ អោយខ្ញុំ….!សូមជួុយស៊ែរអោយ ច្រើនផងដើ ម្បីអោយស្រីចង្រៃយ កប្តីគេបា នឃើញ…… សូមអរគុណ……​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​