​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប្រទេស​ថៃ ល្បី​ខាង​ទេសចរណ៍​ភ្លើង​ពណ៌​ទូទាំង​ពិភពលោក ហើយ​អាច​ទាក់​ទាញ​ភ្ញៀវ​បរទេស​មក​លេង​រាប់​លាន​នាក់​ក្នុង​មួយ​ឆ្នាំៗ។ សព្វ​ថ្ងៃ មាន​នារី​រក​ស៊ី​ផ្លូវ​ភេទ​រាប់​ម៉ឺន​នាក់ កំពុង​បញ្ចេញ​សកម្មភាព​តាម​រូបភាព​ផ្សេង​គ្នា ឯ​តម្លៃ​ក៏​ទៅ​តាម​នោះ​ដែរ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​ខាង​ក្រោម​នេះ ជា​តម្លៃ​នារី​រកស៊ី​ផ្លូវ​ភេទ​​នៅ​ថៃ​ដែល​ស្រង់​ដោយ​ទំព័រ Thailand Red Cat៖ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

១. Thai Go Go Girls

ជា​នារី​ដែល​អង្គុយ​ប្រចាំ​ការ​នៅ​ក្នុង​ក្លឹប​រាត្រី​នានា ហើយ​បុរស​ដែល​ចង់​ទាក់​ទង​បែប​ឯកជន អាច​ទៅ​អង្គុយ​ជិត​នាង​​រួច​ចរចា​សាក​ចិត្ត​បាន។ ពេល​ខ្លះ នាង​អាច​នឹង​សុំ​ភេសជ្ជៈ​មួយ​កែវ ឬ​ពីរ​កែវ កម្ដៅ​មាត់ មុន​និយាយ​សាច់ការ។ កន្លែង​នេះ ត្រូវ​ត្រៀម​លុយ​ច្រើន​បន្តិច ព្រោះ​ស្ថិត​ក្នុង​លំដាប់​ខ្ពស់ និង​ស៊ីវិល័យ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ចំពោះ​តម្លៃ​វិញ គឺ​អាស្រ័យ​លើ​តិកនិក​និយាយ បើ​រយៈ​ពេល​ខ្លី ចន្លោះ​ពី ២០០០-៣០០០​បាត(៦០-៩០ដុល្លារ) និង​រយៈ​ពេល​វែង ៣០០០-៦០០០បាត(៩០-១៨០​ដុល្លារ)។ ប៉ុន្តែ​ត្រូវ​ចេញ​ថ្លៃ​ភេសជ្ជៈ ១៥០-២២០​បាត(៥-៧​ដុល្លារ) និង​ថ្លៃ​បង់​ចូល​ក្លឹប ៥០០-៦០០បាត (១៥-៣០​ដុល្លារ) រួម​ទាំង​ថ្លៃ​សណ្ឋាគារ​ផង​ដែរ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

២. Thai Bar Girls ជា​នារី​ដែល​ធ្វើ​ការ​ក្នុង​​ហាង​លក់​ស្រាបៀ​នានា ដោយ​មាន​ឈ្មោះ និង​លេខ​សម្គាល់​នៅ​លើ​អាវ។ ភាគ​ច្រើន នាង​ធ្វើ​ការ​ជា​អ្នក​លើក​ស្រាបៀ និង​កំដរ​ភ្ញៀវ​លេង​ល្បែង​កម្សាន្ត​នានា តែ​មិន​មែន​ជា​អ្នក​រាំ​ឡើយ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ចំពោះ​តម្លៃ​វិញ គឺ ១០០០-២០០០បាត(៣០-៦០​ដុល្លារ) សម្រាប់​ពេល​ខ្លី និង​ ២០០០-៣០០០បាត(២០-៣០​ដុល្លារ) សម្រាប់​រយៈ​ពេល​វែង។ បន្ថែម​ពី​លើ​នេះ ត្រូវ​ចំណាយ​ថ្លៃ​ភេសជ្ជៈ​ពី ១២០-១៦០​បាត(៤-៥​ដុល្លារ) និង​ថ្លៃ​បង់​ចូល​ក្លឹប ៥០០-៦០០បាត (១៥-៣០​ដុល្លារ)។ ប៉ុន្តែ​បើ​សំណាង​ល្អ មាន​ថ្វី​មាត់​ក្នុង​ការ​ចែ​ចង់ ជួន​កាល​អាច​អស់​តែ​ថ្លៃ​ភេសជ្ជៈ ថ្លៃ​បង់​ចូល​បារ និង​ថ្លៃ​សណ្ឋាគារ​​ប៉ុណ្ណោះ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

៣. Thai Blow Job Girls

ជា​នារី​ដែល​ធ្វើ​ការ​តាម​កន្លែង​លក់​ស្រា​(បារ) ដូច​នារី​ទាំង ២​ប្រភេទ​ខាង​លើ​ដែរ ប៉ុន្តែ​ភាគ​ច្រើន​នាង​ជូន​បុរស​ឡើង​ឋានសួគ៌​តាម​រយៈ​មាត់។ មុន​ពេល​ចរចា​ថ្លៃ ភាគ​ច្រើន​គេ​ហៅ​ស្រា​បៀរ​ផឹក​កំដរ​មាត់​សិន​ក្នុង​តម្លៃ​ប្រហែល ៣ដុល្លារ។ ចំពោះ​តម្លៃ​សម្រាប់​សេវា​កម្ម​របស់​នាង​វិញ​គឺ ៧០០-៨០០​បាត(២០-២៣​ដុល្លារ) ឬ​អាច​ទាក់​ទង​​គេង​ជាមួយ​បែប​ផ្លូវការ​តែ​ម្ដង​ក្នុង​តម្លៃ ១៣០០​បាត(៤០ដុល្លារ)។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

៤. Thai Bar / Club Freelance Girls

មិន​ជាប់​ជំពាក់​ធ្វើការ​ជាមួយ​ក្លឹប​រាត្រី ឬ​បារ​ណា​នោះ​ទេ ហើយ​នាង​ចេញ​ដើរ​លេង​តាម​ក្លឹប​នានា​ដូច​អ្នក​​ដើរ​លេង​កម្សាន្ត​ធម្មតា​ដែរ ជា​ហេតុ​ពិបាក​សម្គាល់។ ប៉ុន្តែ​ភាគ​ច្រើន​នាង​តែង​ស្លៀក​ពាក់​សិច​ស៊ី ព្រម​ទាំង​តែង​ខ្លួន​ខ្លាំង​បន្តិច ហើយ​ឲ្យ​កន្ទុយ​ភ្នែក​ទៅ​កាន់​បុរស​ជា​ប្រចាំ។ ចំណុច​ល្អ​នោះ ត្រង់​ថា​មិន​ចំណាយ​ថ្លៃ​បង់​ចូល​ក្លឹប ប៉ុន្តែ​អាច​ប្រឈម​ការ​លួច​របស់ ឬ​យក​លុយ​ហើយ​ដាក់​មេ​ប្រូច។ ចំណែក​ឯ​តម្លៃ​វិញ គឺ ៥០០-២០០០បាត(១៥-៦០​ដុល្លារ)។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

៥. Thai Street Freelancing Girls

នៅ​ខេត្ត​បាតាយ៉ា ប្រទេស​ថៃ តាម​បណ្ដោយ​ផ្លូវ Sukhumvit ពី​ផ្សារ Terminal 21 រហូត​ទៅ​ដល់ Sukhumvit Soi 4 មាន​នារី​ជា​ច្រើន​ចេញ​មក​ចរ​យាត្រា​ចាប់​ពី​ម៉ោង ៨​យប់។ ចំពោះ​តម្លៃ​វិញ គឺ ៨០០​-១០០០បាត(២៥-៣០ដុល្លារ) និង​ថ្លៃ​ផ្ទះ​សណ្ឋាគារ ៣៥០-៤០០បាត(១០-១២​ដុល្លារ) សម្រាប់​ពេល​ខ្លី​គ្រាន់​បណ្ដោះ​កូយ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

៦. Thai Massage Girls

ជា​នារី​ម៉ាស្សា​ដែល​ធម្មតា មាន​តម្លៃ​សេវាកម្ម​ម៉ាស្សា​ធម្មតា ១៥០-៣០០បាត(៥-១០ដុល្លារ) ក្នុង​មួយ​ម៉ោង និង​ម៉ាស្សា​ប្រេង ៣០០-៤០០បាត(១០-១២ដុល្លារ)។ ចំណែក​សេវាកម្ម​បន្ថែម ដោយ​ប្រើ​ដៃ ៣០០-៥០០បាត(១០-១៥​ដុល្លារ) ប្រើ​មាត់ ៥០០-១០០០បាត(១៥ ទៅ ៣០​ដុល្លារ) និង​សេវាកម្ម​មួយ​ចប់ ១០០០-២០០០​បាត(៣០-៦០​ដុល្លារ)។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

៧. Thai Soapy Massage Girls

ខុស​ពី​ម៉ាស្សា​ធម្មតា​បន្តិច ត្រង់ Thai Soapy Massage Girls គឺ​អាច​រីករាយ​ជាមួយ​នារី​ស្បែក​ស​ខ្ចី​ក្នុង​អាង រយៈ​ពេល ១​ម៉ោង​កន្លះ ក្នុង​តម្លៃ ១៥០០-២៥០០​បាត(៤៥-៨០​ដុល្លារ)។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

៨. Thai Girls on Online Dating Sites

ណាត់​តាម​អនឡាញ និង​អាច​ទាក់​ទង​គ្រប់​ពេល​ដែល​ត្រូវ​ការ។ ភាគ​ច្រើន​អតិថិជន បង់​លុយ​គិត​ជា​ខែ​តែ​ម្ដង គឺ​តម្លៃ​ចាប់​ពី ៣០០០-៥០០០បាត(៩០-១៥០​ដុល្លារ) ក្នុង​មួយ​ខែ ដោយ​អាច​ហៅ​ម្ដង​ក្នុង​មួយ​ថ្ងៃ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

៩. Thai Escort Girls

ជា​នារី​លំដាប់​ខ្ពស់ ដែល​មាន​វិបសាយ​សម្រាប់​កក់ ហើយ​ពេល​ខ្លះ​មាន​ទាំង​ផែនទី​មើល ដើម្បី​ដឹង​ថា​នាង​នៅ​ទី​​ណា​ទៀត​ផង។ នាង​មាន​ចំណេះ​ដឹង​ខ្ពស់ អាច​ផ្ដល់​ព័ត៌មាន​លម្អិត​ទាក់​ទង​នឹង​សេវា ព្រម​ទាំង​ផ្ដល់​រូប​ឲ្យ​មើល​មុន​ដើម្បី​ងាយ​ស្រូល​សម្រេច​ចិត្ត ប៉ុន្តែ​តម្លៃ​ថ្លៃ​បន្តិច​ហើយ។ តម្លៃ​នោះ​គឺ ៥០០០បាត (១៥០​ដុល្លារ) សម្រាប់ ២​ម៉ោង, ៧០០០​បាត (២១៥ដុល្លារ) សម្រាប់ ៤​ម៉ោង, ៩០០០​បាត (២៧៥​ដុល្លារ) សម្រាប់ ១០ម៉ោង និង ១២០០០​បាត (៣៧០​ដុល្លារ) សម្រាប់ ២​៤ម៉ោង។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

១០. Thai Karaoke Girls

ជា​នារី​វ័យ​ក្មេង ធ្វើ​ការ​តាម KTV អាយុ​ចន្លោះ​ពី ១៦ ទៅ ១៩​ឆ្នាំ។ ភាគ​ច្រើន ត្រូវ​ចំណាយ​លើ​ការ​ផឹក​ស៊ី រួច​ចំណាយ​ថ្លៃ​នាំ​នាង​ចេញ​ក្នុង​តម្លៃ​ចាប់​ពី ១០០០-២០០០បាត(៣០-៦០​ដុល្លារ)។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

១១. Thai Brothel Girls

ជា​ប្រភេទ​សេវាកម្ម​ធូរ​ថ្លៃ​បំផុត​នៅ​ប្រទេស​ថៃ (ហៅ​កាត់ ផ្ទះ​បន) ហើយ​ភាគ​ច្រើន​ជា​នារី​ចំណាក​ស្រុក​ពី​ប្រទេស​ជិត​ខាង។ តម្លៃ​ម្ដង​អាច​ត្រឹម ៤០០បាត(១២ដុល្លារ) និង​ថ្លៃ​បំផុត ៦០០​បាត(១៨​ដុល្លារ) ហើយ​មិន​ចំណាយ​ថ្លៃ​ផ្ទះ​សំណាក់​ឡើយ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

១២. Thai Girls in Gentlemen’s Clubs Gentlemen’s Club ជា​កន្លែង​ជួប​ជុំ​តាម​បែប​អឺរ៉ុប និង​ជា​កន្លែង​សម្រាប់​បុរស​បញ្ចេញ​ភាព​ទាក់​ទាញ​របស់​ខ្លួន។ នៅ​ទី​នេះ មិន​សូវ​មាន​នារី​ស្អាត និង​ស​នោះ​ទេ ប៉ុន្តែ​បើ​ត្រូវ​រ៉ូវ ក៏​មិន​បាច់​បារម្ភ​រឿង​ចាយ​លុយ​ដែរ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

១៣. Thai Tomboy Girls ជា​នារី​ចរិត​ប្រុស តុប​តែង​ខ្លួន​ដូច​ប្រុស តែ​ត្រូវ​ប៉ាន់​សម្រាប់​បរទេស។ ចំពោះ​តម្លៃ​វិញ​គឺ ១០០០-២០០០បាត(៣០-៦០​ដុល្លារ)។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

១៤. Thai Mia Nois អាច​និយាយ​ខ្លី​ថា ជា​នារី​កំដរ​របស់​អ្នក​មាន ឬ​ពេល​ខ្លះ​អាច​ជា​ប្រពន្ធ​ចុង ដែល​តម្រូវ​ឲ្យ​បង់​ថ្លៃ​ប្រចាំ​ខែ​ចាប់​ពី ១០០០០​បាត​ឡើង​ក្នុង​មួយ​ខែ(ចាប់​ពី ៣០០​ដុល្លារ)។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

១៥. Thai Ladyboy Hookers

ជា​បុរស​កែ​ភេទ​ទៅ​ជា​នារី ហើយ​បច្ចុប្បន្ន​សម្បូរ​ខ្លាំង​ណាស់ ពេល​ខ្លះ​ចំណាំ​ស្ទើរ​មិន​បាន។ ចំពោះ​តម្លៃ​គឺ​ទៅ​តាម​កន្លែង ដូច​បាន​រៀប​រាប់​ខាង​លើ មាន​ន័យ​ថា​ធ្វើ​ការ​នៅ​កន្លែង​ណា គិត​ថ្លៃ​តាម​កន្លែង​នោះ។ ដូច​នេះ ត្រូវ​ប្រយ័ត្ន ពិនិត្យ​ឲ្យ​គ្រប់ ប្រយ័ត្ន​ចប់​ប្រតិបត្តិការ​ហើយ ទើប​ដឹង​ថា​ចាវ​គ្នា៕​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប្រភព៖ Thailand Red Cat

សូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោម៖
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​