​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ពិតជាមានការហួសចិត្តយ៉ាងខ្លាំង ដោយរឿងរ៉ាវបែបនេះ គេធ្លាប់តែឃើញនៅក្នុងរឿងវីដេ អូ ក្តៅ សា ច់ របស់បរទេស ប៉ុន្តែវាជារឿងពិតមួយ ដែលបានកើតឡើងមកលើស្ត្រីខ្មែរម្នាក់​រួចទៅហើយ ។​ អាចចាត់ទុកថា នាងគឺជាស្ត្រី អ ភ័ ព្វ ម្នាក់ ដែលបានគូដណ្តឹង ជាបុរស ល្មោ ភ កា ម និង កើតរោ គ ចិត្ត ប្រព្រឹត្តនូវរឿង ឆ្កួ ត ៗ បែបនេះ ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

តាមពិតទៅបុរសជាគូដណ្តឹងរបស់នាងនោះគឺជាអាណិកជនខ្មែរម្នាក់ ដែលរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិក ហើយក៏ត្រូវជាពូជីដូនមួយរបស់នាងផងដែរ ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នៅពេលជួបនូវរឿងរ៉ាវបែបនេះ នាងមិនដឹងជាយករឿងរ៉ាវនេះទៅប្រាប់អ្នកណាដើម្បីឱ្យបានធូរស្បើយក្នុងចិត្តនោះទេ នៅថ្ងៃមួយនាងបានសម្រេចចិត្តមកជួប«​ប្រជាប្រិយ»ដើម្បីឱ្យជួយធ្វើការចុះផ្សាយពីរឿងពិតរបស់នាង ព្រោះជារឿងដែលនាងបានជួបប្រទះ ហើយប្រហែលជាស្ត្រីដទៃទៀតមិនបានជួបប្រទះនូវរឿងរ៉ាវបែបនេះ ដូចជារូបនាងឡើយ ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ទោះជាយ៉ាងណា« ប្រជាប្រិយ»សុំរក្សាសិទ្ធ មិនបញ្ចេញអត្តសញ្ញាណ ឬ ឈ្មោះ របស់នាងឡើយ ដើម្បីទុក ឬ រក្សានូវកិត្តិយសរបស់នាង ដើម្បីកសាងអនាគតជាថ្មី ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បុប្ផា ជាឈ្មោះ ដែលអ្នកនិពន្ធរបស់យើងដាក់ឱ្យ រហូតមកដល់ពេលនេះ នាងមានអាយុ ៣៩ឆ្នាំហើយ តាមពិតទៅ នាងគឺជាស្ត្រីមេម៉ាយម្នាក់ បច្ចុប្បន្ននាងមានទីលំនៅ នៅក្នុងសង្កាត់ទឹកថ្លា ខណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នៅពេលជួបជាមួយ « ប្រជាប្រិយ »បុប្ផាបានរៀបរាប់ទាំងដំណក់ទឹកភ្នែក និង អួលណែនដើមកថា នេះជារឿងជីវិតដ៏ជូរចត់ ដែលនាងបានជួបប្រទះ ដែលនាងបានលាក់ទុកក្នុងចិត្តជាយូរមកហើយ ។ តាមពិតទៅបុរសកំហូច ដែលជាគូដណ្តឹងរបស់នាងនោះគឺត្រូវជាពូជីដូនមួយរបស់នាង ដែលជាអាណិកជនខ្មែររស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិក ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នៅថ្ងៃមួយ ពូកំហូចរូបនោះ ក៏បានជិះយន្តហោះមកលេងបងប្អូន និង ផ្ទះម្តាយរបស់នាង នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ ហើយល្ងាចឡើង ក៏មានកម្មវិធីជួបជុំគ្នាផឹកស៊ី បន្ទាប់ពីញ៉ាំអីជុំគ្នាហើយ ក៏នាំគ្នាឡើងរថយន្តទៅរាំលេងនៅក្លឹប ដោយពូកំហូចរូបនោះ ក៏បានឡើងជិះរថយន្តជាមួយនាង ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នៅក្នុងរថយន្តទម្រាំតែទៅដល់ក្លឹបកម្សាន្ត ពូកំហូចរូបនោះ ក៏បាន លួ ង លោ ម សុំស្រឡាញ់នាង ដោយសន្យាថា បើនាងយល់ព្រមស្រឡាញ់គាត់នោះ គាត់នឹងចូលស្តីដណ្តឹង ហើយរៀបការជាមួយនាង ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដោយគិតថា គាត់ជាប់សាច់ឈាម ហើយខ្លួនក៏ជាស្ត្រីមេម៉ាយផងនោះ នាងក៏យល់ព្រមស្រឡាញ់ គ្រាន់តែបានឮនាងឆ្លើយបែបនេះ ពូកំហូចរូបនោះ ក៏បានចាប់នាងថើបក្នុងរថយន្តរហូតដល់ក្លឹបកម្សាន្ត ហើយនៅរាត្រីនោះ នាងក៏បានបង់ខ្លួន បង់ប្រាណជាមួយពូកំហូចរូបនោះដែរ ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ចាប់តាំងពីពេលនោះមក អ្នកទាំងពីរបានស្រឡាញ់គ្នា ដូចជាប្តី ប្រពន្ធ ការស្នាក់នៅ និង ដើរលេង នៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញបានរយៈពេលជិតមួយខែ បុរសកំហូចរូបនោះ ក៏បានវិលត្រឡប់ទៅសហរដ្ឋអាមេរិកវិញ ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បុប្ផា បានរៀបរាប់បន្តទៀតថា នៅពេលពូកំហូចរូបនោះ វិលត្រឡប់ទៅសហរដ្ឋអាមេរិកវិញ នាង និង ពូកំហូចតែងតែទាក់ទងគ្នា ជារៀងរាល់ថ្ងៃ រហូតដល់បានភ្ជាប់ពាក្យជាមួយគ្នា ។ បន្ទាប់ពីភ្ជាប់ពាក្យជាមួយគ្នាហើយ ពួកយើងស្រឡាញ់គ្នាកាន់តែខ្លាំង ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ហើយពូកំហូចរបស់នាង ក៏តែងតែឡើងចុះ ពីសហរដ្ឋអាមេរិកមកជួបនាងជាញឹកញាប់ដែរ ។ បន្ទាប់ពីភ្ជាប់ពាក្យហើយ បានរយៈពេលជិត២ឆ្នាំ ដោយមានការ ខ្មា ស អៀ ន អ្នកជិតខាងផងនោះ នាងក៏បានបបួលពូកំហូច ដែលជាគូដណ្តឹងរបស់នាងនោះរៀបការ នៅពេលឮនាងបបួលរៀបការ ពូកំហូចរូបនោះ ហាក់មានការអល់អែក ហើយក៏បានឆ្លើយតបមកនាងវិញថា ចាំឆ្នាំក្រោយ (ឆ្នាំ ២០១៤ ) ទើបរៀបការ ប៉ុន្តែពីមួយឆ្នាំ ទៅ មួយឆ្នាំ ពូកំហូច ដែលជាគូដណ្តឹងរបស់នាងនោះ តែងតែរកលេសដោះសាររហូត ។

អ្វីដែលធ្វើឱ្យនាងមានការហួសចិត្តបំផុតនោះ នៅថ្ងៃមួយ នាងបានបបួលពូកំហូចរូបនោះ រៀបការម្តងទៀត តែបែរជាពូកំហូចរូបនោះ បបួលនាងឡើងគ្រែបីនាក់ ( ប្រុស ២នាក់ និង ស្រី ១នាក់ ) ដែលតួអង្គស្រីគឺជារូបនាង បើនាងយល់ព្រម រូបគេនឹងចុះមករៀបការភ្លាម ។

នៅពេលនាង ឮ សំដីគូដណ្តឹងនិយាយបែបនេះ នាងស្ទើរតែគាំងបេះដូង ស្លា ប់ ព្រោះមិននឹកស្មានថា គូដណ្តឹងរបស់នាង និយាយដាក់នាងបែបនេះឡើយ ។ ពេលនោះ នាងស្ទើរតែបាត់បង់ស្មារតី និង ស ម្លា ប់ ខ្លួនទៅហើយ ដោយសារតែ ខ្មា ស គេ ព្រោះភ្ជាប់ពាក្យយូរហើយ មិនទាន់រៀបការទៀត ម្យ៉ាងឮសំដីគូដណ្តឹងនិយាយបែបនេះទៀត ពេលនោះធ្វើឱ្យអារម្មណ៍របស់នាងវិលវល់ខ្លាំង ។

ទោះជានាងនិយាយពន្យល់ និង លួងលោមថា ស្ត្រីខ្មែរ ហើយជាគូដណ្តឹងនឹងគ្នាទៀតគឺមិនអាចធ្វើរឿងបែបនេះឡើយ តែពូកំហូចជាគូដណ្តឹងរូបនោះមិនយល់ព្រម ហើយថែមទាំងនិយាយថា នៅបរទេសគេចូលចិត្តធ្វើរឿងបែបនេះណាស់ ។ ហើយនៅតែទទូចថា​ បើនាងចង់រៀបការត្រូវយល់ព្រមឡើងគ្រែ៣នាក់ ហើយតួអង្គប្រុសម្នាក់ទៀតគឺឱ្យនាង ជាអ្នករកដោយខ្លួនឯង បើនាងយល់ព្រម រូបគេនឹងឡើងយន្តហោះចុះមករៀបការ នៅស្រុកខ្មែរភ្លាម ។

ពេលនោះ​ នាងមានអារម្មណ៍វិលវល់កាន់តែខ្លាំង ព្រោះហួសចិត្តនឹងសំដីគូដណ្តឹងរបស់ខ្លួន តែនាងបានតាំងចិត្តថា ត្រូវតែអូសបុរសកំហូចរូបនោះមករៀបការឱ្យទាល់តែបាន ប៉ុន្តែនាងគិតថា មិនដឹងជារកបុរសណាម្នាក់ទៀតមកឡើងគ្រែជាមួយនោះទេ ។

នៅថ្ងៃមួយនាងបាននឹកឃើញអតីតសង្សារបស់នាង ដោយអតីតសង្សារបស់នាងនោះ គេមានប្រពន្ធ និង កូនរួចទៅហើយ ហើយនាងបានពន្យល់នូវរឿងរ៉ាវទាំងអស់ប្រាប់ទៅគេ ដើម្បីឱ្យគេជួយនាង ។

ប៉ុន្តែនាងបានដាក់លក្ខខណ្ឌឱ្យអតីតសង្សារបស់នាងថា មិនបាច់ធ្វើអ្វីទាំងអស់ ដោយធ្វើជា ស្រ វឹ ង ស្រាងើបមិនរួច ធ្វើអ្វីមិនកើត (ព្រោះមុនពេលឡើងគ្រែនឹងមានកម្មផឹកស៊ី )។ នៅពេលនិយាយគ្នា យល់ព្រម និង រៀបចំគម្រោងរួចអស់ហើយ នាងក៏ទូរស័ព្ទប្រាប់ទៅបុរសកំហូចរូបនោះថា « យល់ព្រម » នៅពេលឮនាងឆ្លើយយល់ព្រមបែបនេះ មិនយូរប៉ុន្មាន ពូកំហូចជាគូដណ្តឹងរូបនោះ ក៏ឡើងយន្តហោះចុះមកស្រុកខ្មែរភ្លាម ។

បុប្ផា ក៏បានរៀបរាប់បន្តទៀតថា នៅពេលពូកំហូចរូបនោះ មកដល់ស្រុកខ្មែរភ្លាម ហើយមុនពេលទៅឡើងគ្រែ៣នាក់នោះ នាងក៏បាននិយាយពីគម្រោងរៀបការ ហើយក៏បានយល់ព្រមគ្នាថា បីសប្តាហ៍ក្រោយនឹងរៀបការ ដោយមានចាស់ទុំដឹងឮផង ។ បន្ទាប់ពីនិយាយគ្នាត្រូវរ៉ូវអស់ហើយ នៅល្ងាចថ្ងៃដដែលនោះ ក៏មានការរៀបចំកម្មវិធីជប់លៀងមួយនៅផ្ទះរបស់នាង ហើយពូកំហូចជាគូដណ្តឹងរបស់នាងនោះ ក៏បានមកខ្សឹមប្រាប់នាងថា ល្ងាចនេះទៅសណ្ឋាគារកុំភ្លេចសន្យា ភ្លាមៗនោះ នាងក៏បានទូរស័ព្ទហៅអតីតសង្សារបស់នាងមកចូលរួមកម្មវិធីនោះដែរ ។ លុះដល់ពេលផឹកស៊ីស្រវឹងរៀងៗខ្លួន នាង និង គូដណ្តឹង ព្រមទាំងអតីតសង្សារបស់នាងបាននាំគ្នាឡើងជិះរថយន្តជាមួយគ្នា ឆ្ពោះទៅសណ្ឋាគារមួយ នៅតាមបណ្តោយផ្លូវកម្ពុជាក្រោមក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ នៅពេលឡើងចូលទៅដល់ក្នុងបន្ទប់សណ្ឋាគារ ពូកំហូចរូបនោះ បានប្រាប់នាងឱ្យបើកប្រតិបត្តិការសឹកមុនទៅ រូបគេចូលទៅក្នុងបន្ទប់ទឹកមួយភ្លែតសិន ។ នៅពេលនោះ អតីតសង្សារបស់នាង ធ្វើជាស្រវឹងស្រាទន់ខ្លួន ដេកលក់គឺមិនបានធ្វើអ្វីទាំងអស់ នៅពេលពូកំហូចរូបនោះ ចេញមកពីក្នុងបន្ទប់ទឹកវិញខំដាស់អតីតសង្សារបស់នាង​យ៉ាងណា ក៏គេមិនក្រោក ដោយធ្វើជាស្រវឹងស្រាដេកលក់រហូត ។

នៅពេលខំដាស់អតីតគូដណ្តឹងរបស់នាងមិនក្រោក គេក៏ចាប់ផ្តើមបើកប្រតិបត្តិការជាមួយនាង ពេលនោះ នាងមានការ ខ្មា ស អៀនអតីតសង្សារបស់នាងយ៉ាងខ្លាំង ប៉ុន្តែមិនដឹងធ្វើដូចម្តេច ។ នៅពេលបើកប្រតិបត្តិការជាគូដណ្តឹងកំហូចរូបនោះរួច នាងក៏បានដាស់អតីតសង្សារបស់នាងឱ្យក្រោកទៅផ្ទះវិញ។

រយៈពេល៣សប្តាហ៍ក្រោយមក( ឆ្នាំ ២០១៦ ) ពិធីមង្គលការរបស់នាង ក៏បានចូលមកដល់ ដោយមានការរៀបចំយ៉ាងអធិកអធ័មនៅមជ្ឈមណ្ឌលកោះពេជ្រ បន្ទាប់ពីរៀបការហើយបានរយៈពេល២សប្តាហ៍ក្រោយមក ប្តីកំហូចរបស់នាង ក៏បានវិលត្រឡប់ទៅសហរដ្ឋអាមេរិកវិញ ប៉ុន្តែគេឧស្សាហ៍ឡើងចុះមកជួបនាងជាញឹកញាប់ ។ ហើយនាងក៏បានល្បួងប្តីកំហូចរូបនោះ ទិញបានភូមិគ្រឹះមួយ នៅខេត្តសៀមរាបទុកសម្រាប់រស់នៅជាមួយគ្នា ប៉ុន្តែមិនយូរប៉ុន្មាន ជីវិតរស់នៅជាប្តីប្រពន្ធគឺមិនសូវចុះសម្រុងនឹងគ្នាឡើយ ។ ហើយតែងតែឈ្លោះប្រកែកគ្នាជារើយៗ ដោយសារតែប្តីកំហូចរូបនោះ មានទាក់ទងជាមួយនារីជាតារាចម្រៀងម្នាក់ ។ ដោយសារតែទ្រាំនឹងទង្វើរបែបនេះមិនបាន​ នាងក៏ប្តឹងសុំលែងលះនៅតុលាការ ហើយតុលាការក៏បានកាត់ក្តីបញ្ចប់ជីវិតជាប្តីប្រពន្ធ ហើយក៏បានចែកទ្រព្យសម្បត្តិគ្នាបានមួយចំនួន ។

បច្ចុប្បន្ននេះ នាងបុប្ផា មានស្វាមីថ្មី និង កូនចំនួន ពីរនាក់ ហើយកំពុងរស់នៅជាមួយគ្នាយ៉ាងមានសុភមង្គលបំផុត ។ ព្រោះស្វាមីក្រោយរបស់នាង ជាបុរសល្អ ចេះយកចិត្ត ទុកដាក់ និង យល់ចិត្តនាងគ្រប់ពេលវេលា ៕​ ប្រជាប្រិយ