អរគុណសម្រាប់ការស៊ែរចែកបន្ត

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

មួយរយៈ ពេល នេះ មហា ជន ពិត ជា បាន ដឹងពី សកម្មភាព និង ទង្វើល្អ មិន ងាយ រក បាន របស់ លោក ឡុង សុភាព មន្ត្រី ការិយាល័យ រៀបចំ ដែន ដីរូបនីយកម្ម សំណង់ និង ភូមិបាល ស្រុក សំរោងទង ដែល តែងតែ បង្ហោះ រូប អំពីសកម្មភាព ល្អ យ៉ាង ណា ក្តី នា មុន នេះ បន្តិច លោក ឡុង សុភាព បាន ប្រកាសត្រៀម ខ្លួន ទៅ រត់ ម៉ូតូ ឌុប វិញ ដោយ លោក បាន ភ្ជាប់ ជាមួយ នឹងរបាយការណ៍ របស់ ប្រធាន ការិយាល័យ និង នាយក រដ្ឋបាល ដែល សំណូម ពរ ឲ្យ មានការ ចាត់ វិធានការ តាម ផ្លូវ ច្បាប់ ចំពោះ លោកឡុង សុភាព

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លើកគណនីរបស់លោក បាន សរសេរ ដូច នេះ ថា ត្រៀម ខ្លួន រត់ ម៉ូតូ ឌុប ពេល ទំនេរ ពី រដូវច្រូតកាត់ នៅ ទី នោះ ខ្ញុំ មិន ធ្លាប់ ធ្វើ កិច្ចការ ណា មួយ ដោយ អំពើ មិនល្អ ធ្វើ ល្អ ក្លែងក្លាយ នោះ ឡើយ នៅ ទី នោះ ខ្ញុំ មិន ដែល លូក លាន់ លើការងារ ឯកជន របស់ លោក អ្នក ណា មួយ ឡើយ នៅ ទី នោះ ខ្ញុំ មិន ដែល ផ្ដល់ស្នាម ញញឹម ក្លែងក្លាយ ដ៏ណា ម្នាក់ ឡើយ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បើ ទោះ ជា ខ្ញុំ ដឹង ច្បាស់ ថា មាន អ្នក មិន ចូលចិត្ត មិនពេញចិត្ត ខ្ញុំ ក៏ ដោយ កន្លង មក ខ្ញុំ ត្រឹមតែ ដឹង និង យល់ ថា លោក អ្នកមិនចូលចិត្ត ខ្ញុំ លោក អ្នក មិន ពេញចិត្ត ខ្ញុំ តែ ម្សិល មិញ ធ្វើ ឲ្យ ខ្ញុំមិន ត្រឹមតែ ដឹង និង យល់ ទេ គឺ ខ្ញុំ បាន ឃើញ ច្បាស់ តែ ព្រួយបារម្ភខ្លាច ខ្ញុំ លែង ប្រុស ស្នាម ខ្ញុំ ដល់ លោក អ្នក ខ្ញុំ នៅតែ បន្ត ផ្ដល់ស្នាម ញញឹម ដល់ លោក អ្នក ជានិច្ច បើ ទោះបីជា ក្នុង កាលៈទេសៈ នៅ ពេល ខាងមុខ បែប ណា ក៏ ដោយ របាយការណ៍ ទាំង អស់ ដែល លោក ស្រី សរសេរ នៅ ក្នុង ថ្ងៃនេះ ចង់ សរសេរ ថា ម៉េច ក៏ សរសេរ ទៅ ខ្ញុំ អត់ ចាប់អារម្មណ៍ ទេ ព្រោះ បានយល់ឃើញ ថា

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ស្ថានភាព នឹង កើត មាន ហើយ វា នឹង ត្រូវ ដើរ តាម ផ្លូវ មួយ នេះតែ អ្វី ដែល ខ្ញុំ ចាប់អារម្មណ៍ គឺ បញ្ហា ដែល កើត មាន ឡើង រវាង ខ្ញុំ និងប្រជា ពលរដ្ឋ សូមលោក លោកស្រី អញ្ជើញ ប្រជា ពលរដ្ឋ ដែល មាន ឈ្មោះ នៅ ក្នុងរបាយការណ៍ មក ជួប ផ្ទាល់នេះ ជាមួយ ខ្ញុំ មុន នឹង ខ្ញុំ ទៅ ប្រកប របរ ថ្មី ជា អ្នក រត់ ម៉ូតូ ឌុបនៅ ពី ក្រោម ការ បង្ហោះ នេះ ឃើញ មាន មហា ជន មួយចំនួន បាន សម្ដែង នូវ ការហួស ចិត្ត និង មួយចំនួន ទៀត បាន ទទួល សុំ ដល់ លោក អភិបាល ខេត្ត ឲ្យ ជួយត្រួត ពិនិត្យ លើ រឿងរ៉ាវ មួយ នេះ ផង ៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​