​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដូចដែលប្រិយមិត្តបានជ្រាបហើយនៅកាលពីពេលថ្មីៗនេះអ្នកលក់ឡេ អាជី បានធ្វើការឡាយវិដេអូប្រលះលោកគ្រូពេទ្យម្នាក់ ដែលត្រូវជាគូស្នេហ៍ចាស់របស់អ្នកនាង សុទ្ធ បញ្ជកា ដែលជាហេតុធ្វើឲ្យអ្នកនាង សុទ្ធ បញ្ជកា អត់ទ្រាំមិនបានក៏ចេញមកធ្វើការឆ្លើយតបទៅកាន់ អាជី វិញយ៉ាងដូច្នេះថា ៖« ក្បាល ងែ ង. បានតែគេ ជេ បាន សម មែន…កាលមុនសសើរ mi នឹង ណាស់ ថា វាបុិនរកសុី ហើយវា ត្រង់ មាត់ ឆៅ ដូចខ្ញុំ….ចាំ អ ញ ស្វាង អ ញ ឆ្លើយអោយវិញ លូវ អ ញ នូវវឹង…គ្នាខំ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បកស្រាយ post អោយ ងែ ង ដោយសារ គេ ជេរ ងែ ង ច្រើនពេក បាន គេ post អោយគេដឹងថា ម៉ោង 8 live អោយ ពូ ជ ងែ ង ទាំង ម៉ែ ប្តី អាណា បន្តរពីក្រោយ នឹង ចាំផង…ម៉ា mi jor ahn chat tov បកស្រាយ ត្រឹមត្រូវ សោះ block អ ញ … បើ block ចាំ អ ញ live អោយ ម៉ា ពូ ជ leather ងែ ង អី នឹង ស្តាប់…បញ្ជាក់ : ពួ ក ងែង មួយ ទៀត មិនមែន គេ មាននឹងលុយ បើកពេទ្យនឹងទេ របរ គេ ចង់ 6 មុខ តាឯង ខ្ជិលអួតជាងនឹង…មួយខែ គេ រក បាន យ៉ាង តិច60k$ !

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ហើយ អ ញ ចង់ ប្រាប់ចេះ វិញ ទៀត អ ញ រាល់ថ្ងៃ បែកគ្នា មួយ ពេទ្យ ដែលហង នឹង ដៀលនឹង គឺដោយសារ រវល់ មើលថែ នាក់ជំងឺ ពេកកកក រហូត មិនដែរ មើលថែ អ ញ និង គ្រួសារគេទេ គេខ្វល់ តា នាក់ជំងឺគេ និង នាក់ដ៏ទៃ ទេ …. មើល ហើយ អ ញ វា ខឹង ជំនួស ព្រោះដឹង ថា គាត់នឹង មិនចេះបកស្រាយ អីទេ គ្នាម្ង៉ៃ ៗ រក តាពេល សុី បាយ មិនបានផង …. មី ងែ ង

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ទាល់ជួប អ ញ អី បាន សម បោក អើយយយយ… ចោទ ចោទ នឹង តាគេ ប្តឹង តិច live សុំទោស សាធារណះវិញ …. ម៉ោង 8:30 ម៉ាសុីន ឆ្ពង់ live បកស្រាយ ងែ ង គិត ថា ជេគេ ចោតគេ បាន ហើយគេអត់ហ៊ានតបមួយ ហង. ហ ង ខេះ តែ ព្រុ ស តាមចិត្តរហូត មែន សុំទោស ប៉ះ ខុស មនុស្សហើយ! បើចង់ច្បាស់ អ ញ ទៅ រក ដល់ ផ្ទះ ក៏បាន ….ហើយ កុំថា គេចង់ ល្បី គេល្បី យូរហើយ. តែគេ អត់ចេះអួត ដូច gg ហេសសសសស យល់…» ៕ បើចង់ដឹងកាន់តែច្បាស់សូមទស្សនាវិដេអូខាងក្រោម៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​