អរគុណសម្រាប់ការស៊ែរចែកបន្ត

លោក​ ផែង​វណ្ណៈ​ ដាក់​ឲ្យ​ខ្លាំង​ៗ ដល់​គ្រូ​ជោគជ័យ​ ប៊ុនផាក​ និង​ខាង​ស្រី ​(មានវីដេអូ)

សូមទ្សនាវីដេអុខាងក្រោម៖

លោក​ ផែង​វណ្ណៈ​ ដាក់​ឲ្យ​ខ្លាំង​ៗ ដល់​គ្រូ​ជោគជ័យ​ ប៊ុនផាក​ និង​ខាង​ស្រី ​(មានវីដេអូ)